IntrusionDetectionSystem

מערכת לזיהוי חדירות

חומת האש כוללת גם מערכת לזיהוי חדירות (IDS). מערכת IDS עוזרת בזיהוי דפוסים במנות רשת העלולים להצביע על מתקפה על מחשבי הלקוח. חומת האש יכולה לעזור במניעת החדירות הנפוצות הבאות:

ראה גם: