Wykonywanie zadań po instalacji w programach Security Agent Temat nadrzędny

Procedura

 1. Sprawdź następujące elementy:
  • Skróty programu Security Agent są dostępne w menu Start systemu Windows na kliencie.
  • Program Worry-Free Business Security Agent znajduje się na liście Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania klienta.
  • Program Security Agent jest widoczny na ekranie Ustawienia zabezpieczeń w konsoli internetowej i należy do grupy Serwery (domyślne) lub Komputery (domyślne), zależnie od typu systemu operacyjnego klienta.
   Uwaga
   Uwaga
   Jeśli nie widzisz programu Security Agent, uruchom zadanie sprawdzenia połączenia, używając pozycji PreferencjeUstawienia globalnekarta SystemSprawdzanie połączenia agenta.
  • W konsoli Microsoft Management Console są wyświetlane następujące usługi programu Security Agent:
   • Trend Micro Security Agent Listener (tmlisten.exe).
   • Trend Micro Security Agent RealTime Scan (ntrtscan.exe).
   • Trend Micro Security Agent NT Proxy (TmProxy.exe).
    Uwaga
    Uwaga
    Ta usługa nie jest dostępna w systemach Windows 8 i Windows Server 2012.
   • Trend Micro Security Agent Firewall (TmPfw.exe), jeśli została włączona podczas instalacji
   • Trend Micro Unauthorized Change Prevention (TMBMSRV.exe), jeśli podczas instalacji włączono funkcję monitorowania zachowania lub kontroli urządzeń
 2. Jeśli program Security Agent nie jest widoczny w konsoli internetowej, być może nie był w stanie przesłać swojego stanu do serwera. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Otwórz przeglądarkę internetową na kliencie, w polu adresu wpisz https://{nazwa_serwera_Trend Micro Security Server}:{numer portu}/SMB/cgi/cgionstart.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   Jeżeli na następnym ekranie zostanie wyświetlona wartość -2, oznacza to, że agent może komunikować się z serwerem. Wskazuje to też na możliwość występowania problemu w bazie danych serwera — może brakować rekordu agenta.
  • Sprawdź, używając polecenia ping lub telnet, czy istnieje komunikacja między klientem a serwerem.
  • Jeżeli masz ograniczoną przepustowość, sprawdź, czy nie jest to powodem przekroczenia limitu czasu połączenia między serwerem a klientem.
  • Sprawdź, czy folder \PCCSRV na serwerze ma uprawnienia udostępniania i czy wszystkim użytkownikom zostały przyznane pełne uprawnienia do kontroli tego folderu.
  • Sprawdź, czy ustawienia proxy programu Trend Micro Security Server są prawidłowe.
 3. Sprawdź działanie programu Security Agent za pomocą skryptu testowego EICAR.
  Europejski Instytut Badań Nad Wirusami Komputerowymi (European Institute for Computer Antivirus Research, EICAR) opracował testowego „wirusa”, którego można używać do sprawdzenia instalacji i konfiguracji. Plik ten jest plikiem tekstowym, którego sygnatura binarna jest zawarta w pliku sygnatur wirusów dostarczanym przez większość producentów oprogramowania antywirusowego. Nie jest on wirusem i nie zawiera żadnego kodu programowego.
  Wirusa testowego instytutu EICAR można pobrać z witryny dostępnej pod następującym adresem URL:
  Można także utworzyć własnego wirusa testowego EICAR, wpisując następujący ciąg w pliku tekstowym, a następnie nadając mu nazwę „eicar.com”:
  X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
  Uwaga
  Uwaga
  Przed rozpoczęciem testów należy oczyścić pamięć podręczną serwera i lokalnej przeglądarki internetowej.